Naar de inhoud

Zoekresultaten

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheid

Scalabor B.V. is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D – voldoet niet
Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31-03-2021.

Op deze pagina kunt u:

Verklaring

Scalabor B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.scalabor.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Scalabor B.V. is beschikbaar via de link https://www.scalabor.nl(externe link)

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.scalabor.nl van Scalabor B.V. voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-03-2021 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Scalabor B.V. .
Functie: Manager Marketing en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@scalabor.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Scalabor B.V.

In het najaar van 2021 wordt de website van Scalabor B.V. volledig vernieuwd. Daarom is er uit praktisch en financieel oogpunt voor gekozen het toegankelijkheidsonderzoek uit te (laten) voeren op de vernieuwde website. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.scalabor.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.scalabor.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké.er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Niet Oké.er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: In het derde kwartaal van 2021 is gepland dat de website volledig wordt vernieuwd. In dat kader zal tevens de toegankelijkheid worden meegenomen inclusief het onderzoek daartoe.
  • Oorzaak: De oorzaak is dat in het derde kwartaal staat gepland om de website volledig te vernieuwen. Er is uit praktisch en financieel oogpunt voor gekozen om dit te doen bij de vernieuwde website.
  • Gevolg: Het gevolg is dat het onderzoek naar de toegankelijkheid nog even op zich laat wachten.
  • Alternatief: Het alternatief voor het nog niet verholpen issue is een uitstekende telefonische bereikbaarheid voor alle vragen die te maken hebben met de website van Scalabor B.V.
  • Maatregel: De maatregel die Scalabor heeft genomen is een planning voor het derde kwartaal van 2021 om het onderzoek naar de toegankelijkheid uit te voeren en aan de hand daarvan eventueel maatregelen te nemen..
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Scalabor B.V. heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)

Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

KenmerkA.Voldoet volledigB.Voldoet gedeeltelijkC.Eerste maatregelen genomenD.Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
jajaneenee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Formatjajaneenee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL.jajaneenee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.jajaneenee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.jajaneenee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.janeeneenee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.janeeneenee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt:janeenee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking.janeenee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen.janeenee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.janeenee
de overheidsinstantie is daarmee in control.janeenee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen.janee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.janee

1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard – tijdelijk – niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid ‘onevenredige last’ dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.