Kiezen: niet op een vooraf bepaalde winnaar! (Blog)

Respect voor onze volksvertegenwoordigers
Afgelopen week mochten we weer stemmen. Deze keer voor de samenstelling van de raad in onze eigen gemeente. Belangrijk want met de verdergaande decentralisatie worden meer en meer besluiten lokaal genomen. Doordat onze samenleving steeds ingewikkelder wordt is het dan extra van belang dat er hele goede mensen in de gemeenteraad zitting nemen. Helaas heeft maar ongeveer de helft van de stemgerechtigden gebruik gemaakt van zijn / haar recht om te stemmen. Betreurenswaardig laag! Het gaat hier namelijk wel om onze volksvertegenwoordigers.

In het verleden heb ik in landen gewoond waar er ook sprake was van zogenaamd stemrecht; maar dan wel op de vooraf bepaalde winnaar. We zagen het een paar dagen geleden weer in Turkmenistan waar de relatief onbekende zoon van de huidige president met een overweldigende meerderheid gekozen is als zijn opvolger. En met de Russische invasie in Oekraïne wordt wederom duidelijk wat er kan gebeuren wanneer het recht om te stemmen niet op de juiste manier gebruikt wordt.

Gelukkig zijn er ondanks het lage aantal stemmen in de gemeenten in onze regio overwegend goede vertegenwoordigers gekozen. Zij verdienen ons respect daar ze voor een beperkte vergoeding heel veel tijd (echt heel veel tijd) steken om ervoor te zorgen dat het democratisch proces werkt zoals het moet functioneren.

Win – win begeleiding van inwoners naar werk
Wat ik opvallend vond in de verschillende verkiezingsprogramma’s en de debatten voorafgaand aan de verkiezingen is dat het maar heel weinig ging over de arbeidsmarkt. Wellicht heeft dat ermee te maken dat de werkeloosheid ongekend laag is of dat wonen, veiligheid, onderwijs en verduurzaming als grotere uitdagingen gezien worden. Maar wanneer het ons niet lukt om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en meer mensen te betrekken kunnen er helemaal geen woningen gebouwd of verduurzaamd worden, loopt er niet meer blauw op straat en worden klassen eerder groter dan kleiner. Bovendien bestaat de kans dat bedrijven wegtrekken naar regio’s waar men er wel in slaagt om voldoende inwoners te laten participeren. Dan is er helemaal geen sprake meer van een goede vestigingsplaats waar partijen zich hard voor wilden maken.

De verwachting is dat de arbeidsmarkt alleen maar krapper wordt. In de komende jaren stijgt de vraag naar werknemers in nagenoeg alle sectoren maar daalt het aanbod door vergrijzing. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren doen zo’n 11.000 inwoners uit de regio niet mee aan het arbeidsproces. Inschatting is dat de helft van deze werkzoekenden met begeleiding aan de slag kan gaan. Wanneer het lukt om werkzoekenden te begeleiden naar werk levert dit eigenwaarde en zelfredzaamheid op naast een enorme besparing op maatschappelijke kosten en de mogelijkheid voor werkgevers om hun werkzaamheden te continueren en te groeien. Investering in begeleiding van inwoners naar werk levert dan ook een win-win op voor mens, maatschappij en organisaties.

Werkgevers uit de regio presenteren zich
Sinds een paar weken hangen er in de hal bij Scalabor een aantal witte panelen waar in verschillende kleuren namen op staan geschreven. Dit zijn de namen van inwoners die de afgelopen tijd een programma bij ons hebben gevolgd en die sinds het begin van dit jaar gestart zijn met een vaste baan. En inmiddels staan daar 58 namen op. 58 mensen die langere tijd niet meededen in het arbeidsproces en die nu dus aan de slag zijn bij een van de bedrijven in de regio! Natuurlijk hielden we deze informatie altijd al bij maar dat gebeurde dan in spreadsheets en periodieke rapportages. De borden maken in een klap duidelijk waar we staan.

Een etage lager werd afgelopen week een ruimte geopend waar werkgevers uit de regio zich presenteren aan onze SW collega’s; Teamplast, E-care, Na-Nomi, Look-o-Look en Presikhaaf Schoolmeubelen hebben hier informatie liggen over hun bedrijf waarbij zij aangeven meer dan open te staan voor inclusiviteit. Hoe mooi is het dat organisaties juist onze medewerkers proberen te interesseren voor een baan in hun bedrijf! En sinds begin van dit jaar zijn al 21 collega’s via een detachering aan de slag gegaan bij deze bedrijven. Wellicht kleine aantallen bezien vanuit de grote opgave die we hebben maar stuk voor stuk belangrijke stappen voor de werknemers in kwestie maar ook voor de werkgevers die hierdoor hun vacatures kunnen invullen. Lees hier maar eens over een van de voorbeelden; https://www.scalabor.nl/2022/03/17/branchetraject-logistiek-jessica-heeft-mooie-stappen-gezet/

Arbeidsmarkt voorop
Werk en economie maar ook de inzet op de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Om die reden zijn we dan ook heel blij met de oproep die werknemers-, werkgevers- en onderwijsvertegenwoordigers in het arbeidsmarkoverleg Midden-Gelderland direct na de verkiezingen hebben gedaan aan de formerende partijen in onze regio;
Wij vragen u met klem om in de komende jaren nog meer te focussen op werk en plannen te ondersteunen om diegene die nu nog langs te kant zitten te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dat vraagt inzicht in de bestanden, te kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen en nauwe samenwerking met onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. De expertise van het Werkgeversservicepunt, UWV,  het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf en het beroepsonderwijs kan daarbij nog beter benut en ingezet worden. Voor diegene die (nog) niet zelfstandig kunnen functioneren op de arbeidsmarkt dienen beschutte werkplekken gecreëerd te worden conform de doelstellingen van het Rijk.  Nu de belangrijkste uitdaging voor de economie de passende arbeidsmarkt zal zijn, pleiten wij ervoor om de portefeuilles Economie en Werk & Inkomen in uw gemeente in de komende coalitieperiode samen te voegen. Op die manier ontstaat er meer samenwerking tussen de verschillende diensten van de gemeenten, kunnen we werken aan preventie, leven lang ontwikkelen en goede doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt, waardoor minder mensen in uitkeringssituaties belanden. Hierdoor ontstaat een win-win situatie waarbij meer mensen aan het werk zijn en we een sterke regio behouden.

Vanuit Scalabor dragen we hier heel graag ons steentje aan bij. Wij denken namelijk dat we nog veel meer inwoners naar werk kunnen begeleiden dan we nu al doen. In de komende weken zullen we de nieuwe raadsleden en wethouders van de gemeenten dan ook uitnodigen om bij ons langs te komen en met eigen ogen te zien wat we doen en welke rol wij kunnen spelen. Want wanneer partijen hun verkiezingsbelofte willen waarmaken, dan begint dat bij het betrekken van zoveel mogelijk inwoners bij de arbeidsmarkt!