Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Scalabor d.d. 4 december 2018

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Scalabor 4-12-18

Artikel 1 Algemeen

 1. Onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Arbeidsontwikkelbedrijf Midden-Gelderland, handelend onder de naam Scalabor, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verkoop en vervaardiging en/of levering van zaken en het verlenen van diensten, waarbij in voorkomende gevallen voor detachering hiervan afgeweken wordt als vermeld in artikel 1.3 hierna;
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk met Scalabor anders is overeengekomen;
 3. Ten behoeve van de dienstverlening middels detacheringen kunnen per hierna vermeld artikel met bijbehorende voorwaarden afwijkende voorwaarden voor detachering aan de orde zijn; de gedeponeerde detacheringsvoorwaarden zijn hierbij van toepassing en leidend.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Prijzen

 1. De prijzen van Scalabor zijn in Euro’s en af fabriek, exclusief omzetbelasting en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen;
 2. Jaarlijks worden prijzen aangepast op basis van prijsindexering, zoals vermeld in de overeengekomen contracten voor productie –en dienstverlening; klanten en opdrachtgevers worden hier tijdig van op de hoogte gesteld;
 3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen;
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vracht en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, omzetbelasting en andere heffingen of belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, zowel in binnen- en buitenland, een wijziging ondergaan, is Scalabor gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat een opdracht schriftelijk is bevestigd of aan de opdracht uitvoering is gegeven;
 2. Een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is bevonden;
 3. Indien in de uitvoering van een opdracht, nadat de opdracht is verstrekt, alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk te worden afgestemd met Scalabor. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever;
 4. Scalabor behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht eventueel een verandering in de prijs aan te brengen;
 5. Wijzigingen in een verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Scalabor wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Scalabor geen verantwoordelijkheid.
 6. Door het geven van opdracht tot vervaardiging van een teelt volgens bepaalde gegevens of aanwijzingen, evenals bij opdracht tot toepassing van gepatenteerde werkwijzen, constructies of technische vindingen, verklaart de opdrachtgever, dat daarmede geen inbreuk op auteurs-, merken- octrooi- en/of kwekersrechten van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor alle gevolgen voor het geval een dergelijke inbreuk desondanks mocht blijken te zijn gemaakt en is verplicht Scalabor volledig te vrijwaren.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Scalabor voert de werkzaamheden uit, waarbij overigens de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen, op grond van de ter beschikking gestelde en relevante gegevens welke redelijkerwijs aan Scalabor bekend kunnen zijn. Indien door of namens de opdrachtgever opzettelijk, per ongeluk of op andere wijze wordt verzuimd bepaalde gegevens aan Scalabor door te geven komt dit voor risico van de opdrachtgever. Scalabor is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit dit verzuim;
 2. Scalabor bepaalt de wijze waarop aan de uitvoering van de opdracht dient te worden uitgevoerd. Scalabor heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht;
 3. Scalabor is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij Scalabor in dienst zijnde derden, indien dit volgens Scalabor een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht;
 4. Scalabor is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij Scalabor in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Scalabor een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht;
 5. Scalabor verbindt zich om de zaken behoorlijk te verpakken, tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet, en op een zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat zullen bereiken. De opdrachtgever zorgt voor een gebruikelijke transportverzekering;
 6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten, indien noodzakelijk en uitsluitend ter beoordeling van Scalabor, voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld;
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever, neemt Scalabor geen verpakkingen terug;
 8. Scalabor staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Scalabor kenbaar is gemaakt.
 9. Bij annulering van de overeenkomst, ongeacht de reden, is de opdrachtgever aan Scalabor 25% van het bedrag van de aankoop of van de te leveren diensten verschuldigd. Dit onverminderd het recht van de Scalabor om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. Stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen, welke speciaal voor een opdracht door Scalabor worden vervaardigd, blijven eigendom van de Scalabor. Bij het voortijdig afbreken van een order door de opdrachtgever komen de kosten voor het vervaardigen van stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen ten volle voor rekening van de opdrachtgever. Deze stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen worden opgezet voor een bepaalde in omvang schriftelijk tussen partijen vast te leggen totaalserie;
 10. Bij het overschrijden van deze totaalserie zullen opnieuw dan te maken kosten voor het vervaardigen van stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen verschuldigd zijn. Wanneer gedurende zes maanden na levering van de laatste order of van het laatste gedeelte daarvan op een bepaald artikel door Scalabor geen orders op dat artikel meer zijn ontvangen, heeft Scalabor het recht de stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen te vernietigen, zonder de opdrachtgever daarvan bericht te zenden.

Artikel 6 Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Scalabor redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de door Scalabor gewenste vorm in het bezit komen van Scalabor. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht;
 2. Scalabor heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan;
 3. De opdrachtgever is gehouden om de schade die Scalabor door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

Artikel 7 Opslag

Ingeval gereed zijnde goederen door oorzaken, buiten de wil van Scalabor, niet naar de plaats van de bestemming kunnen worden vervoerd, is Scalabor gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 8 Verzekering en aansprakelijkheid voor zaken van derden

Alle materialen, halffabricaten en gerede producten, deel uitmakende van een loonopdracht en eigendom van de opdrachtgever, dan wel van derden welke op verzoek van de opdrachtgever aangeleverd zijn, zijn gedurende de periode, dat zij zich in het bedrijf van Scalabor bevinden, niet vanwege Scalabor verzekerd. Zij worden slechts in ontvangst genomen onder uitdrukkelijk beding dat Scalabor geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, brand of andere schade en dat de opdrachtgever Scalabor vrijwaart tegen iedere aansprakelijkheid terzake jegens derden.

Artikel 9 Zekerheidsstelling

 1. Scalabor is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen;
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt gegeven dan wel de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Scalabor het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk tussentijds te ontbinden, ondermindert de aan Scalabor alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden, gedane leveringen, geleden schade en gemaakte kosten.

Artikel 10 Betaling 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum via overboeking op een door Scalabor aan te wijzen bankrekening. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Na 30 dagen is wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11 Toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst voldoet, op diens zaken/goederen beslag gelegd wordt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Scalabor verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar;
 2. In de onder lid 1 bedoelde gevallen heeft Scalabor het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Scalabor, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder enige gehoudenheid aan de zijde van Scalabor tot betaling van welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever;
 3. Wanneer Scalabor genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Scalabor gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de hieraan verbonden kosten, welke op 10% van de het te incasseren bedrag wordt gesteld.

Artikel 12 Retentierecht

Scalabor is gerechtigd om zaken die Scalabor van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Scalabor gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Scalabor geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van Scalabor, totdat de opdrachtgever alle facturen heeft voldaan;
 2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Scalabor blijft berusten, conform het bepaalde in lid 1, is de opdrachtgever, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 3. In het geval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Scalabor niet nakomt is hij verplicht de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of bij derden die de zaak voor de opdrachtgever houden of op eerste verzoek, af te geven aan Scalabor.

Artikel 14 Overmacht

 1. Scalabor is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Scalabor verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, indien leveranciers bij wie wij de verkochte zaken dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld niet of niet tijdig aan Scalabor hebben geleverd, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht;
 2. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Scalabor daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Indien nakoming door Scalabor tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. In geval van een blijvende overmacht situatie zal na ontvangst van de onder lid 2 bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht ontbonden te zijn. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door Scalabor slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 3 maanden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, is Scalabor niet gehouden tot enige vergoeding van schade, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Scalabor;
 2. De aansprakelijkheid van Scalabor strekt in dat geval niet verder dan tot 50% van het bedrag van de desbetreffende levering, werkzaamheid of dienst;
 3. Scalabor is niet aansprakelijk voor de hoedanigheid van de door hem geleverde (al of niet vervaardigde) verpakkingsmiddelen, noch voor de steriliteit en de toxiciteit hiervan; voor de wijze van verpakken en de wijze waarop opdrachtgever of een andere gebruiker de betreffende verpakkingsmaterialen gebruikt is Scalabor evenmin aansprakelijk. Zulks geldt ten aanzien van zowel directe als indirecte schade;
 4. Door in ontvangstname van de (verpakte) zaken, zonder voorbehoud vervallen alle aanspraken jegens Scalabor wegens gedeeltelijke niet-aflevering of schade, tenzij deze schade uitwendig niet waarneembaar was. Mits uiterlijk op de derde werkdag na de in ontvangstname aard en omvang van de schade aan Scalabor is gemeld;
 5. In geval van uitlenen of ter beschikking stellen van werknemers door Scalabor, is de opdrachtgever gehouden Scalabor te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van deze werknemers uit hoofde van arbeidsongevallen welke in het kader van uitlening/terbeschikkingstelling buiten de terreinen van Scalabor plaatsvinden alsook ter zake van alle aanspraken en vorderingen van derden uit hoofde van fouten welke deze ondergeschikten in het kader van de uitlening/terbeschikkingstelling begaan.

Artikel 16 Klachten

 1. Indien een klacht van een opdrachtgever, zulks met inachtneming van deze voorwaarden, gegrond blijkt te zijn, zal Scalabor zorgdragen, ter keuze van Scalabor, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel een geldelijke vergoeding;
 2. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na factuurdatum worden ingediend;
 3. Het onder 1 bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden;
 4. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging van Scalabor franco huis geaccepteerd.

Artikel 17 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderwerpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn
afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing;
 2. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd;
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem

Detacheringsvoorwaarden Scalabor – december 2019